Estrikwerk 12 – 8754 BX Makkum Nederland
0515-750229
stichtingtabir@outlook.com

Wie zijn we..?

Wie zijn we?

Stichting Tabir is een Nederlandse geregistreerde organisatie, werkend vanuit het christelijke principe, voor de mens in nood, ongeacht hun cultuur, afkomst of religieuze achtergrond. De mens in nood staat centraal bij Stichting Tabir. De stichting schept de mogelijkheid om de mens een betere toekomst te bieden..

Wat willen wij bereiken.

Wereldwijd zijn er veel mensen die onder de meest erbarmelijke omstandigheden moeten leven. De basisbehoeften zoals wij die kennen, bestaan in hun wereldje niet. Zij zijn volledig afhankelijk van lokale en internationale hulpverlenende instellingen/organisaties. Stichting Tabir is er één van. Wij willen de mens een nieuwe en betere toekomst bieden met behulp van de financiële bijdragen van onze gevers.
Momenteel richten wij ons vooral op de landen in Zuid-Oost Azië.

Wat is ons doel?

“Om dit doel te bereiken zal de stichting fondsen verwerven via donaties, giften, schenkingen, erfstellingen en legaten. Ook is de stichting bereid presentaties te verzorgen op scholen, in kerken en voor andere geïnteresseerde organisaties. Het behalen van winst behoort niet tot het doel van de stichting.

‘’Stichting Tabir heeft als doel het financieel en/of anderszins steunen van mensen in nood, ongeacht nationaliteit, geloofsovertuiging en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting is bij notariële akte opgericht. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, secretaris en penningmeester.”